menu

В школі в навчальному році реалізовувались проекти:

 1. Благодійний проект «Даруй добро». Мета проекту: виховання в учнів загальнолюдських цінностей (толерантності, порядності, співчуття, гуманності, доброчинності), формування активної життєвої позиції. Заходи, які відбувалися в рамках проекту:
 • участь у благодійних ярмарках,
 • збір посильної допомоги для вихованців Новожеланівської школи-інтернат №39(речей, шкільного приладдя, солодощів),
 • театралізовані вистави в Новожеланівській школі-інтернаті №39 до Новорічних свят,
 • спортивно-оздоровчі ігри для вихованців школи-інтернату?
 • загальноміське свято «Добротою зігріваючи серця» ( до Дня інваліда).

 

2.Екологічний соціальний проект «Чисте середовище: дбаємо про своє майбутнє». Мета: формування в учнів школи свідомого ставлення до сортування сміття.

Заходи:

 • просвітницькі лінійки з інформацією про переваги сортування сміття,
 • виставка плакатів «Сортуй правильно!»,
 • виготовлення сортувальних баків,
 • конкурс соціальної реклами «Чиста школа-чисте майбутнє,
 • презентація проекту на освітньому форумі «План дій».

 

3.Проект «Карта професій» для учнів 5-10 класів загальноосвітніх навчальних закладів.

Мета: допомога школярам зрозуміти інструменти планування кар’єри в різних сферах, підвищити інтерес дітей до вивчення професій, познайомити з професіями та їх суспільним значенням.

Цей проект реалізується засобом проведення занять «Бесіди про кар’єру» на виховних годинах, годинах спілкування.

Систематично оформлюється інформація про всі події на сайті школи, в групі у Фейсбуці.

Протягом року велась робота по удосконалення умов з охорони праці: вчасно проводилися навчання з охорони праці, перевірка знань, укомплектовано аптечку першої допомоги.

Велику увагу в школі приділялось виховній роботі, зокрема:

 • національно-патріотичному вихованню;
 • військово-патріотичному вихованню;
 • превентивному і морально-правовому вихованню;
 • морально-духовному вихованню;
 • правознавчій роботі;
 • краєзнавчій роботі.

У 2018-2019 н. р. виховна робота здійснювалася відповідно рекомендацій МОН України щодо організації виховної роботи, Основних орієнтирів виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України, Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді, річного плану роботи школи, річного плану виховної роботи школи та планів виховної роботи класних керівників, мала системний характер і спрямовувалась на виконання завдань, поставлених у державних документах з проблем виховання учнівської молоді.

Виховний процес було організовано так, що у центрі уваги перебувала особистість учня як суб’єкта виховання, розвиток його внутрішнього «Я», формування індивідуального стилю життя. Пріоритетними напрямками є формування гармонійно розвиненої і національно свідомої особистості, здатної до саморозвитку, наділеної глибокою громадянською відповідальністю, високими духовними якостями, родинними і патріотичними почуттями, з відповідним ставленням до культури і мистецтва, природи, праці.

Педагогічний колектив у 2018-2019 навчальному році працював над виховною проблемою «Формування свідомого громадянина через призму християнських засад».

Система виховної роботи починається з планування. Усі види планів були складені на підставі сучасних вимог до планування системи виховної роботи, скоординовані, в основу було покладено аналіз роботи за минулий навчальний рік. Плани роботи класних керівників передбачають перспективу як індивідуального, так і колективного впливу на особистість учня. Всі плани виховної роботи класних керівників були проаналізовані заступником директора з виховної роботи.

У школі є 25 класних колективів здобувачів освіти, які плідно працюють з призначеними класними керівниками та класоводами. У своїй роботі педагоги використовують різноманітні форми роботи, як індивідуальні так і групові. Один раз в тиждень в кожному класі проводились виховні години, на яких відбувалося обговорення з учнями конкретної запланованої теми. Виховні години занесені в шкільний розклад. Крім того, свою виховну діяльність класні керівники здійснювали в постійному контакті з учнями під час уроків, перерв, в позаурочний час. На сучасному етапі класні керівники практикують методи виховання не тільки як засіб подолання негативних тенденцій у розвитку особистості, але і як засіб формування позитивних властивостей і якостей.

Аналіз стану виховної роботи в школі показав, що колектив школи плідно працює у напрямку національного та громадянського виховання учнів, формування у них свідомого ставлення до навчання і праці, створення життєдіяльних класних колективів. Пріоритетними напрямками роботи є:

 • формування творчо мислячої особистості з розвинутим почуттям національної гідності і чітко визначеною громадянською позицією;
 • турбота про фізичне здоров'я учнів;
 • співтворчість вчителів, учнів та батьків;
 • превентивне виховання учнів;
 • забезпечення високого рівня виховання на українських історичних і культурних традиціях і загальнолюдських цінностях;
 • повага до кожної особистості.

Усі класні керівники багато уваги приділяють своїм учнівським колективам, індивідуальній роботі з дітьми, організації позаурочної пізнавальної діяльності, укріпленню контактів з батьками, взаємодії з учителями - предметниками.

Теми виховних годин вибиралися з урахуванням важливості для сьогодення, більшість із них пов’язані з основним завданням сучасної школи: розвиток національно-патріотичної свідомості.

Упродовж року були проведені різноманітні тематичні виховні години, а також інші заходи. План виховної роботи школи був спрямований на реалізацію основних завдань і пріоритетних напрямків з урахуванням народного календаря, традицій школи та загальнодержавних свят.

Всі заплановані і проведені загальношкільні заходи були спрямовані саме на те, щоб викликати в дітей почуття радості, захоплення, подиву, виховувати в них високі моральні якості, естетичні смаки, розкривати нові таланти.

Більшість класних керівників працюють на перспективу, спрямовують свою практичну діяльність на забезпечення наступності духовного і морального досвіду, підготовці особистості до успішної життєдіяльності. Заходи, проведені у навчальному році, запам’яталися своєю креативністю та особливим, нестандартним підходом до їх реалізації. Важливу роль у проведенні більшості масових заходів відіграло бажання колективу працювати однією командою, що проявилося у згуртованості та взаємодопомозі. І як результат – високий рівень проведення запланованого.

Належна увага приділялася і превентивному вихованню. Працювала Рада з профілактики правопорушень, на засіданнях якої розглядаються планові питання та нагальні проблеми. Звісно, класні керівники проводили тематичні виховні години, але найбільший ефект мали виховні години, до яких були залучені компетентні люди у галузі права, які не працюють в освіті. Саме вони розповідали школярам про учнівські обов’язки , громадянське та кримінальне право, що таке булінг, які дії мають ознаки злочину та ін. Часто на зустрічі до школярів приходять старший лейтенант поліції ….та інспектор ювенальної превенції ….. Також проведено міні-лекції у 5-8 кл. щодо розповсюдження та вживання наркотичних речовин та вчинення крадіжок у магазинах та кримінальну відповідальність за скоєні злочини.

Проводилася також профілактична робота і з учителями щодо запобігання випадкам порушення прав дитини.

В сучасних умовах особливої актуальності набула проблема виховання та самовиховання творчої особистості, здатної на самостійну діяльність та саморозвиток.

Саме тому важливою ланкою життя учнівського колективу є учнівське самоврядування. Воно виховує у школярів ініціативність, активність, самостійність, відповідальність, організаторські здібності. Координуючим центром діяльності учнівського колективу стала Рада самоврядування, очолювана головою Ради, ученицею ….. До учнівського парламенту входять представники учнів 5-11 класів. Учнівське самоврядування є способом організації життя колективу, залучення учнів до планування, організації, контролю та підведення підсумків їх навчальної, трудової, суспільно-корисної діяльності. Воно уособлює демократичну атмосферу, захищає й забезпечує права всіх учасників колективу, сприяє формуванню у них громадянськості, організаторських якостей, допомагає педагогічному колективу в проведені різноманітних заходів. На жаль, цього року учнівський парламент був мало активним. Він мало долучався до діяльності школи і не проявляв особливих ініціатив. Ця ланка потребує переформатування.

Аналіз організації виховної роботи 2018-2019 н.р. свідчить про те, що робота була керованою, планомірною і дала здебільшого позитивні результати у рівні вихованості учнів, згуртованості класних колективів, зростанні творчої віддачі педагогів

Учителі школи усвідомлюють завдання, які сьогодні поставлені перед загальноосвітньою школою, і працюють на кінцевий результат - виховання свідомого громадянина Української держави, формування освіченої, творчої, морально та фізично здорової особистості.

Протягом року 2018-2019 навчального року системно здійснювався контроль за виконанням вимог щодо безпеки життєдіяльності учнів під час освітнього процесу та в позаурочний час. У роботі з дітьми педагогічні працівники дотримувалися вимог законів України, нормативних документів з питань безпеки життєдіяльності учнів, «Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу», «Про пожежну безпеку», комплексних заходів щодо збереження життя та здоров’я учнів, запобігання травматизму. Класні керівники вчасно проводили з учнями інструктажі з ТБ, заплановані заходи в рамках Тижнів знань з основ безпеки життєдіяльності, цільові бесіди про збереження життя та здоров’я, про що заносили відповідні записи до журналів з ТБ встановленої форми, планів класних керівників, класних журналів.

З метою забезпечення безпеки життєдіяльності учнів, керуючись відповідною нормативною базою, в школі була організована робота з безпеки життєдіяльності.

Своєчасно було складено необхідні акти-дозволи на проведення занять у кабінетах та майстерні. У вересні класними керівниками з усіма учнями школи проведено вступний інструктаж із безпеки життєдіяльності, протягом навчального року проводилися первинні інструктажі з техніки безпеки та з безпеки життєдіяльності перед виконанням лабораторних, практичних робіт, під час роботи в майстерні, на заняттях з трудового навчання та фізкультури. Перед виконанням специфічних видів робіт обов’язково проводився цільовий інструктаж.

Перед початком навчального року всі учні школи пройшли медичний огляд. Своєчасно і якісно була проведена підготовка школи до роботи в новому навчальному році та до зими. Упродовж року були проведені профілактичні заходи щодо попередження дитячого травматизму. Перед початком усіх канікул класні керівники проводили інструктажі і бесіди з безпеки життєдіяльності під час канікул. Класні керівники провели всі заплановані бесіди та заняття з дітьми по вивченню правил дорожнього руху, правил пожежної безпеки, правил користування природним газом, правил поведінки в громадських місцях та на воді.

На класних батьківських зборах проводилась роз’яснювальна робота з батьками щодо збереження здоров’я дітей.

В ході виховної діяльності в шкільному колективі проводилась роз’яснювальна робота з питань профілактики шкідливих звичок серед школярів. Було проведено ряд просвітницьких заходів соціально-психологічною службою закладу з метою підвищення рівня обізнаності учнів щодо небезпек, які несуть необдумані вчинки підлітків.

Відповідно до Річного плану роботи школи з метою забезпечення здорових і безпечних умов під час навчально-виховного процесу, запобігання нещасних випадків серед учнів у побуті, дотримання вимог чинного законодавства протягом 2018/2019 н.р. робота педагогічного колективу з питань профілактики дитячого травматизму проводилась згідно законів України, Інструктивних листів Міністерства освіти і науки України, наказів відділу освіти Галицької райдержадміністрації, рекомендації МНС України.

Відповідно до вимог велися журнали обліку інструктажів учнів та обліку відвідування навчальних занять. В усіх навчальних кабінетах та майстерні є затверджені інструкції з правил техніки безпеки під час роботи в кабінеті.

Класними керівниками 1 – 11 класів проводилися всі види програмних бесід по запобіганню різних видів травматизму дітей, а також позапланові та додаткові бесіди. Крім того було проведено класні години, зустрічі, конкурси та вікторини з питань охорони життя та здоров’я учнів. Були проведені відповідні інструктажі з ТБ на уроках біології, хімії, фізики, трудового навчання, фізичної культури, перед проведенням екскурсій, районних змагань та конкурсів, перед виходом на канікули.

Протягом 2018-2019 н.р. було зареєстровано ____ випадків травматизму під час освітнього процесу. Проведено розслідування та вжито заходів до запобігання травматизму.

На виконання вимог Закону України «Про цивільну оборону України», Постанов Кабінету Міністрів України з питань надзвичайних ситуацій і цивільного захисту населення, єдиної державної системи запобігання та реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру, у навчальному закладі проводили відповідну роботу основні завдання щодо підготовки цивільного захисту (далі ЦЗ) виконано. Основні зусилля у розв’язанні питань ЦЗ спрямовувались на організацію навчання учнів та постійного складу працівників школи згідно з чинними програмами ЦЗ, проведення спеціальних тренувань, навчання учнів 1- 11 класів за програмою організації ЦЗ школи, а також на створення умов для надійного захисту учнів, працівників у надзвичайних ситуаціях, і забезпечення їхньої спроможності діяти у разі їх виникнення.

Упродовж року проводились заняття з евакуації учнів та відпрацювання дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій.

У школі організація відпочинку учнів здійснювалась на належному рівні. Приємним є те, що цього року досить вдалою була робота пришкільного літнього табору. Співпраця із ЦТДЮ урізноманітнила перебування школярів у таборі, додала багато цікавинок, навіть дала можливість спробувати нові види діяльності та розкрити додаткові таланти. Малеча мала змогу співати, танцювати, вивчати англійську мову, брати участь у різних майстер-класах та інших розвагах, відвідувати екскурсії.

Успіх навчання і виховання молодого покоління багато в чому залежить від того, настільки тісні відносини школи і сім`ї. Це, з одного боку, участь батьків у виховання, яке здійснюється школою, з іншого – вплив школи на сім`ю. Батьківські комітети класів та школи є дієвою формою організації роботи з батьками. Робота з батьками була спрямована на створення єдиного колективу вчителів, батьків, учнів.