menu

ДИСПАНСЕРНА ГРУПА ПО ПАТОЛОГІЧНИМ ОДИНИЦЯМ

№ з/п

Вид патології

Кількість учнів на обліку

1.

Травматологічна

148

2.

Терапевтична

70

3.

Серцево-судинна

28

4.

Урологічні

8

5.

Нервова

13

6.

Ендокринна

8

7.

ЛОР

64

8.

Органів зору

64

9.

Захворювання шкіри

9

10.

Віраж. Туберкульозних проб

9

11.

Тубінфікування

118

12.

Порушення мовлення

4

 

У школі створені умови для навчання комп’ютерних технологій: заняття проходять у двох кабінетах інформатики, в одному 12+1 комп’ютерів, та у другому - 12+1. Комп'ютерні технології в освітньому процесі посідають значне місце:

 • у школі існує програмне забезпечення з деяких предметів на магнітних носіях (з математики, фізики, хімії, біології, предметів початкової школи тощо);
 • 1 класи НУШ забезпечені проекторами, принтерами, екранами, дидактичними матеріалами;
 • семінари, засідання педради, уроки проходять із використанням ІКТ.

Уся робота з педагогічними кадрами була спрямована на виконання таких завдань:

 • поглиблення змісту загальноосвітньої підготовки учнів з окремих предметів шляхом створення профільних класів, спецкурсів;
 • підвищення якості знань учнів із базових предметів навчального плану;
 • удосконалення професійної майстерності педагогічних працівників шляхом організації роботи шкільних кафедр, проведення методичних та предметних тижнів;
 • розвиток учнівського самоврядування, широке залучення його до вирішення питань організації освітнього процесу, життєдіяльності навчального закладу;
 • підвищення роботи щодо забезпечення охорони та зміцнення здоров’я учнів;
 • підвищення іміджу навчального закладу.

Управління школою відбувалось в певній системі. Діяв механізм чіткого розподілу обов’язків між заступниками директора, керівниками предметних кафедр, педагогічною радою школи. Деякі адміністративні повноваження у школі делеговані керівникам кафедр, профспілковому комітету. Адміністрація школи залучала їх до корекції та контролю за виконанням навчальних програм, розподілу педагогічного навантаження.

Ділова документація у школі велась відповідно до вимог Закону України «Про загальну середню освіту» (зі змінами).

В основному, управлінські рішення відповідали діючим нормативним документам, видавались своєчасно згідно з термінами, визначеними в річному плані роботи, були дієвими та ефективними. Накази з основної діяльності доводились до відома працівників під підпис, велись протоколи педрад, засідань предметних кафедр, батьківських зборів.

Детально вивчався стан викладання та вивчення предметів географія та економіка; трудового навчання та технологій, автосправи. Результат роботи вчителів визначено як задовільний. За підсумками вивчення стану викладання предметів видані підсумкові накази та методичні довідки.

Директор та його заступники відвідують уроки і позаурочні заходи вчителів, ведеться контроль за їх роботою по створенню матеріальної та технічної баз навчальних кабінетів, виховною і позакласною роботою. На уроках вчителі використовували елементи освітніх технологій, інноваційні підходи, нетрадиційні форми і методи подачі, перевірки, закріплення знань та умінь, використання ІКТ, а також досвід, здобутий під час проходження курсів підвищення кваліфікації. Ці вчителі творчо підходять до розв’язання сучасних педагогічних проблем.

Перевірки, здійснені адміністрацією, свідчать про те, що педагогічний колектив школи приділяє певну увагу підвищенню результативності уроку, забезпеченню усвідомлення учнями необхідності отримання знань, системності знань учнів, виробленню на заняттях практичних і пізнавальних умінь, здійсненню самостійної роботи та організації виконання домашніх завдань, здатності до самоорганізації, саморозвитку, застосуванню прийомів, що сприяють підвищенню навчальних досягнень школярів, розвитку обдарованості учнів.

Методична робота в школі будується на досягненнях науки, системою аналітичної, організаційної, діагностичної, пошукової, науково-практичної, інформаційної діяльності з підвищення наукового, загальнокультурного рівня педагогічних працівників, удосконалення їх професійної компетенції та підвищення ефективності освітнього процесу. Та була спрямована на реалізацію основних завдань:

- озброєння знаннями сучасної науки і практики педагогів школи;

- забезпечення професійного зростання наукового рівня педагогічного колективу;

- створення власної траєкторії розвитку кожного педагога;

- мотивація освітньої діяльності учителя.

Педагогічний колектив школи у 2018-2019 навчальному році продовжив працювати над проблемою «Забезпечення успішної соціалізації учнів школи як ефективний шлях підвищення якості освіти».

Упродовж року колективні та групові форми роботи поєднувались з індивідуальними. Значна увага приділяється самоосвіті як одній із форм індивідуальної методичної роботи. Кожен педагог протягом навчального року працював над власною темою, співзвучною загальношкільній проблемі. Ця тема обирається, виходячи з професійних потреб учителя та отриманого міжкурсового завдання. Підвищення рівня методичної роботи позитивно впливає на якість навчально-виховного процесу з окремих предметів.

Структура методичної роботи.

1.Предметні кафедри:

- Кафедра суспільно – гуманітарних дисциплін (керівник – вчитель зарубіжної літератури і російської мови, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, старший вчитель Холодна О.І.);

- Кафедра природничо – математичних дисциплін (керівник – вчитель біології і хімії, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії Савельєва О.В.);

- Кафедра вчителів початкових класів (керівник – спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії Жарновнікова Л.Т.);

- Кафедра класних керівників ( керівник – заступник директора з виховної роботи Зубкова Н.О.).

2.Наукове товариство старшокласників «Пошук» (керівник – вчитель історії, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, учитель-методист Манякіна Н.М.).

3.Педагогічний експрес (керівник вчитель початкових класів, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, учитель-методист Локошко Л.А.).

4. Динамічна група «НУШ – новий зміст освіти» керівник - вчитель початкових класів, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, учитель – методист Чупріянова О.М.).

5. Фокус- група «Педагогічна підтримка учнів з обмеженими можливостями (керівник вчитель початкових класів, спеціаліст першої кваліфікаційної категорії Просоленко Л.М.).

Впродовж навчального року адміністрацією школи, керівниками предметних кафедр були впроваджені сучасні ефективні форми навчально-методичної роботи з педагогічними працівниками.

Так, були проведені:

 • семінар «Сучасний урок-основа ефективної та якісної освіти»

листопад 2018

 • ярмарок педагогічних ідей предметних кафедр жовтень 2018

січень 2019

 • «Педагогічний експрес»: практичне заняття «Сучасний урок. Проблеми. Пошуки», методичний колаж «Битва поколінь».

січень 2019

 • практичне заняття з елементами тренінгу «Професійна мобільність педагога, або Чому треба вчитися і змінюватися все життя?» у рамках педагогічного експресу

лютий 2019

 • Майстер-клас «Реалізація наскрізних ліній на уроці зарубіжної літератури». (Семінар вчителів зарубіжної літератури) квітень 2019
 • ділова гра «Я- класний керівник»

лютий 2019

Методична служба школи працювала над питаннями щодо оновлення змісту і цілей освіти, підготовки педагогічних кадрів початкової, середньої та старшої школи до реалізації завдань Нової української школи. Впродовж навчального року була забезпечена участь педагогів, які викладатимуть в 1-х класах у наступному навчальному році в курсах підвищення кваліфікації при облІППО щодо роботи в Новій українській школі.

Завдяки скоординованим діям адміністрації та профспілкового комітету в колективі панує доброзичливий психологічний мікроклімат, який сприяє відповідальному ставленню працівників до результатів своєї праці.

У 2018 – 2019 н.р. усього працювало 44 педагогічних працівника та 8 сумісників. Якісний склад педагогічного колективу становив:

спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії – 13, що складає 30%,

спеціаліст І кваліфікаційної категорії – 16, що складає 36%,

спеціаліст ІІ кваліфікаційної категорії – 8, що складає 18%,

спеціаліст – 7, що складає 16%,

вчителі-методисти – 3, що складає 7%,

старші вчителі – 3, що складає 7%.

Головним завданням навчального закладу є забезпечення підвищення якості освіти та відповідності її потребам особистості. Сучасному суспільству потрібна людина творча та ініціативна, готова і здатна відповідати за власне оточення, бути чинним громадянином України, мати позитивне ставлення до себе, інших учнів, педагогів, школи, навчання.

Слід зазначити, що за підсумками результатів успішності за ІІ семестр та за рік

якість знань становить: початкова школа – 60%, основна – 38%, старша школа – 43%

Початковий рівень у школі мають – 51 учень (10%),

Середній рівень -230 учнів (44%),

 • рівень – 191 учень (37%)

Високий рівень – 46 учнів (9%).

Відповідно до Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, у школі була проведена державна підсумкова атестація учнів 4-их класів.

Результативність ДПА в 4 класах

Предмет

К-сть дітей всього

Писа-ли

І рівень

ІІ рівень

ІІІ ріівень

ІV рівень

Я-сть знань

к-ть уч.

%

К-ть

уч.

%

К-ть

уч.

%

К-ть

уч.

%

 

Укр. мов

93

87

4

5

27

31

30

34

26

30

64

Математ

93

87

5

6

15

17