menu

Результати участі учнів школи у конкурсах  у 2015 – 2016 навчальному році

Назва конкурсу

Категорія учасників

Кількість учасників

Результативність

Соняшник

 

(керівник Журавель Н.І.)

2

21

Регіональний рівень:

І ступінь - 3

ІІ - 2

ІІІ – 3

Всеукраїнський рівень:

І - 6

ІІ - 6

3

13

Регіональний рівень:

І - 3

ІІ - 4

ІІІ – 1

Всеукраїнський рівень:

ІІ - 2

4

10

Регіональний рівень:

ІІ - 2

ІІІ – 1

Всеукраїнський рівень:

ІІ - 1

5

7

Регіональний рівень:

І - 2

ІІ - 1

ІІІ –

Всеукраїнський рівень:

І - 1

ІІ -  2

ІІІ – 2

6

2

-

7

3

-

8

1

-

11

1

-

Колосок

(керівник Байда Н.В.)

1-2

37

Золотий колосок - 37

3-4

23

Золотий колосок – 23

5-6

1

-

7-8

6

Срібний колосок – 5

9-11

23

Золотий колосок -3

Срібний колосок – 19

Бобер

(керівник Хацько Т.М.)

2

28

Добрий – 6

3

19

Добрий – 5

4

26

Добрий – 6

5

11

Відмінний – 1

Добрий – 2

6

8

Добрий – 7

8

1

-

11

1

-

Геліантус

(керівник Савєльєва О.В.)

9

5

ІІ -1

ІІІ - 1

У 2016-2017н.р. розпочато роботу щодо участі у конкурсі «Гринвіч» (керівник  Кроха Г.В.)

3.5. Відсоток учнів, які стали призерами конкурсу-захисту робіт Малої академії наук

В школі, відповідно до Положення про Малу академію наук і наукові товариства учнів України, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 11.02.1994 № 35, діє наукове товариство старшокласників  «Пошук» – Мала академія наук.

Шкільна МАН об’єднує учнів 8–11 класів, які виявили бажання займатися науковими дослідженнями. Тематика робіт, наукові керівники затверджуються на засіданні ради НТШ. Захист робіт відбувається раз на рік на спільних засіданнях предметних кафедр вчителів школи і НТШ. Кращі роботи рекомендуються до участі в міському етапі конкурсу МАН.

Участь учнів школи конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт

учнів-членів МАН України

Навчальний рік

Етапи захисту

шкільний

міський

обласний

2013-2014

5

2

2

2014-2015

3

-

-

2015-2016

6

2

-

 

В 2013-2014 навчальному році 2 учні школи були запрошені до участі у ІІ (обласному) етапі конкурсу:

* Куваліна Кристина, учениця 11 класу, з роботою «Функційне і графічне освоєння англомовних антропонімів на матеріалах романів Дж. Роулінг» (керівник Журавель О.І.);

* Нестеренко Анастасія, учениця 9 класу, з роботою «Біологічна система людини у світі звуків» (керівник Оліферук  О.В.)

ІV. Дієвість внутрішнього моніторингу навчальних досягнень учнів.

4.1 Рівень навчальних досягнень учнів школи

Одним із важливих напрямків діяльності школи є удосконалення управління якістю освітнього процесу, відповідність рівня та якості підготовки випускників вимогам державних стандартів.

Динаміка загальних показників якості знань впродовж 2013-2016 рр.

Порівняльний аналіз якості знань за результатами річного оцінювання

 

Показники свідчать про стабільність якості знань у початковій школі та тенденцію до підвищення якості знань в основній та старшій школі.

Навчальні досягнення учнів 2-4 класів

Навчальні досягнення учнів 5-9 класи

Навчальні досягнення учнів 10-11 класи

 

Навчальні досягнення учнів початкової школи має тенденцію зростання якості знань. В основній школі кращі показники були у 2014-2015 році і є нестабільними. у старшій школі знизився І рівень (на 14% у порівняння з 2013-2014 роком) , поступове збільшення достатнього рівня та нестабільність високого

4.2. Ефективність управлінських рішень щодо поліпшення якості внутрішньошкільного контролю

Повноваження щодо прийняття управлінських рішень на рівні директора школи, заступника директора з НВР, вчителів, учнів регламентуються нормативно-правовою базою освіти, Статутом школи та наказами, які передбачають розподіл посадових обов'язків. Ефективними формами управлінських рішень є:

·                   план роботи школи на навчальний рік;

·                   рішення педагогічної ради;

·                   рішення зборів трудового колективу;

·                   рішення профспілкових зборів;

·                   накази, розпорядження, рекомендації.

В плані роботи на навчальний рік передбачається окремий розділ «Внутрішньошкільний контроль», який формується на основі перспективного плану внутрішньошкільного контролю.

Об’єктами внутрішньошкільного контролю є:

 1. Навчально-виховний процес:
 2. контроль за виконанням навчальних програм;
 3. контроль за станом виконання навчальних предметів;
 4. контроль рівня навчальних досягнень учнів;
 5. організація роботи з обдарованими учнями;
 6. індивідуальна робота з учнями, які навчаються на початковому рівні;
 7. якість роботи класних керівників;
 8. якість профілактичної роботи з учнями, які потребують особливої уваги;
 9. Робота з педагогічними кадрами:
 10.  контроль за підвищенням професійної кваліфікації вчителів;
 11. контроль за впровадженням педагогічних інновацій у навчально-виховний процес;
 12. організація науково-дослідницької роботи.
 13. Умови організації навчально-виховного процесу:
 14. контроль за веденням шкільної документації;
 15. охорона праці, БЖД, санітарно-гігієнічний стан школи;
 16. контроль за роботою навчальних кабінетів.
 17. Робота групи подовженого дня.
 18. Робота гуртків.

Наказом директора школи «Про розподіл функціональних обов’язків між членами адміністрації» щороку визначаються обов’язки членів адміністрації щодо контролю. За наслідками внутрішньошкільного контролю та їх результативністю готуються аналітичні матеріали, які оформлюються у вигляді актів, довідок, що заслуховуються на засіданнях педрад, мікропедрад, нарадах при директорові та на підставі яких  приймаються  управлінські  рішення. Прийняті  рішення характеризуються доцільністю, актуальністю та конкретністю. Управлінські рішення відповідають вимогам законодавчих та нормативних документів. Виконання управлінських рішень визначається термінами, виконавцями, умілим підбором людей для їх виконання. Управлінські рішення доводяться до колективу виконавців. Інформація щодо стану виконання рішення отримується  вчасно та у разі  необхідності корегується. Для виконавців рішень використовується моральне та матеріальне стимулювання.

Аналіз останніх років показав ефективність прийнятих управлінських рішень:

  1.Учителі і учні школи приймали участь у олімпіадах, конкурсах, змаганнях, акціях.

  2. Двоє  вчителів школи є керівниками міських методичних об’єднань.

   3. Педагоги закладу  залучаються до науково-методичних заходів  міського та обласного рівнів.

4. Реалізується надання соціальних пільг дітям:  охоплення безкоштовним гарячим  харчуванням та оздоровлення  дітей пільгових категорій, дітей «групи ризику».

5. Ведеться  системна  робота з обдарованими і здібними учнями, яка дала свої позитивні результати.

6. Гуртковою роботою у школі охоплено 45 учнів.

7. Введення допрофільного та профільного навчання за робочими професіями.

 

ІV. Організація професійного розвитку педагогів

5.1. Система організації   методичної роботи  в закладі освіти. Результативність внутрішньошкільної методичної роботи.

Методична робота в школі спрямована на розвиток професійної компетентності, збереження та виявлення творчого потенціалу педагогів, вироблення інноваційного стилю діяльності, підготовки вчителів до пошукової діяльності з метою впровадження інноваційних технологій у навчально-виховний процес; на виконання основних завдань державної політики в галузі освіти і науки, Програми «Освіта Селидового 2012-2016 роки», чинного законодавства про освіту.

Методична робота становить цілісну систему відповідно до її структури взаємопов'язаних дій і заходів.

Науково – методична проблема школи у 2013-2016 р. – «Від колективної та індивідуальної творчості до індивідуальної самореалізації та життєвого досвіду».  Основними завданнями  з реалізації науково-методичної проблеми були:

·                   створення умов для безперервного вдосконалення професійної майстерності педагогів в умовах впровадження оновлених Державних стандартів;

·                   мотивація педагогів, формування готовності вчителів до інноваційної діяльності;

·                   вивчення нормативних документів, інструктивно-методичних листів, ознайомлення з сучасними досягненнями психолого-педагогічної науки, методикою викладання предметів, сучасними інноваційними технологіями;

·                   виявлення, вивчення, узагальнення та поширення передового педагогічного досвіду;

·                   забезпечення умов для самоосвітньої діяльності педагогів;

·                    аналіз результативності та ефективності використання методичних форм різної спрямованості для впровадження компетентнісно-орієнтованого навчання в педпрактику;

·                    моніторинг ефективності навчально-виховного процесу.

Координацією діяльності структурних підрозділів займається методична рада школи. На засіданнях методичної ради аналізується робота кафедр, динамічних груп, робота вчителів в міжкурсовий період, результати участі учнів в олімпіадах, конкурсах, МАН, результати участі вчителів у фахових конкурсах.

Однією із провідних форм методичної роботи школи залишається педагогічна рада, яка досліджує і  розв’язує нагальні питання життя навчального закладу, стимулює розвиток творчого потенціалу педколективу, ріст професійної майстерності вчителів. 

При визначенні змісту роботи педагогічної ради обираються, насамперед, ті питання, які цікавлять увесь педагогічний колектив і колегіальне вирішення яких сприятиме формуванню атмосфери творчого пошуку. Проводяться педагогічні ради з використанням інтерактивних методів: «Мозкового штурму», «Синтезу думок», групової роботи, ділової гри «Кути», «Дерева рішень», «Займи позицію». 

В продовж 2013-2016р.  розглядались такі питання:

- «Педагогічна взаємодія – найважливіша умова продуктивного    освітнього процесу»;

 -  «Творча реалізація психолого – педагогічних механізмів створення ситуації успіху в навчальній діяльності учнів, які слабо встигають та мають відхилення у поведінці (спільна робота вчителів, психолога, батьків)»;

-  «Педагогічна майстерність учителя – запорука підвищення якості освіти»;

- «Формування і розвиток загально навчальних умінь і навичок учнів як спосіб підвищення якості навчання»;

- «Інноваційна діяльність педагогічного колективу».

На мікропедрадах розглядались питання забезпечення учнів підручниками і навчальними матеріалами, організація роботи з обдарованими та здібними дітьми, наступність між ланками початкової та середньої освіти, якість проведення занять за індивідуальною формою навчання, використання інтерактивних методів навчання на уроках учителів вищої кваліфікаційної категорії, стан викладання предметів (згідно плану ВШК) тощо.

Для  підвищення  професійної  компетентності учителів школи були запропоновані такі семінари  у формі :

 • методичного калейдоскопу з проблеми  «ІКТ в освіті: підвищуємо професійну майстерність - підвищуємо ефективність навчання»;
 • методичної мозаїки з проблеми  «Робота з учнями низького та середнього рівнів навчальних досягнень».

Основними структурними підрозділами методичної роботи є предметні кафедри:

1. Кафедра суспільно – гуманітарних дисциплін (керівник – вчитель російської мови і літератури, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, старший вчитель  Холодна О.І.);

2. Кафедра природничо – математичних дисциплін (керівник – вчитель біології і хімії, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії Савельєва О.В.);

3. Кафедра вчителів початкових класів (керівник – спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії Жарновнікова Л.Т.).

а також:

- Педагогічний експрес (керівник - вчитель початкових класів, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії  Локошко Л.А.);

- Динамічна група «Наступність у навчанні і вихованні» (керівник - вчитель  початкових класів, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії Жарновнікова Л.Т.);

- Фокус-група «Педагогічна підтримка учнів з обмеженими можливостями» (керівник вчитель початкових класів Просоленко Л.М.);

- Наукове товариство старшокласників «Пошук» (керівник – вчитель історії, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, старший вчитель  Манякіна Н.М.).

Підвищення кваліфікації педагогічних працівників здійснювалось через обласні, міські, шкільні методичні, науково-практичні семінари для педагогів – предметників,  молодих учителів, класних керівників.

Одним із напрямків методичної роботи навчального закладу є робота з молодими спеціалістами, мета якої – підготовка молодих спеціалістів до професійної діяльності, самореалізації, самовдосконалення та самоактуалізації. Методична служба школи разом з педагогами наставниками ставить перед собою наступні задачі:

-                     задовольнити потребу молодих спеціалістів у безперервній освіті й надання їм допомогу у подоланні труднощів;

-                     сприяти формуванню індивідуального стилю творчої діяльності педагогів – початківців;

-                     допомога молодим фахівцям у впровадженні сучасних  підходів і педагогічних технологій в освітній процес.                                                                     

Крім того надавалася допомога, індивідуальне консультування  педагогів щодо систематизації  матеріалів для участі  у:

- обласній науково – практичній конференції «Психолого – педагогічний супровід розвитку та самореалізації інтелектуально обдарованої молоді: досвід, проблеми, перспективи»  -  Холодній О.І., учителю російської мови, літератури;

 • зональній педагогічній майстерні «Науково-методичний супровід розвитку особистості в освітньому просторі: якісна освіта та її психологічна підтримка»  Локошко Л.А., учителя початкових класів,
 •  обласній науково-практичній конференції «Формування індивідуальної траєкторії розвитку педагогів в умовах євроінтеграції» Чупріянової О.М. (створення порфоліо учителя);

- серпневих «Діалогових вікнах» вчителям Налескіній А.В., Дмитрієвій Т.Л у виготовленні плакату «Участь у реалізації Міжнарожної програми «HEART», та книги-панорами;

- створенні альбому щодо участі у Всеукраїнських семінарах за сприяння МОНУ та інституту вивчення історії ІІ світової  війни та Холокосту (м. Житомир, м.Суми, м.Дніпро) вчителю Манякіній Н.М. 

Вчитель історії, директор школи Корчагіна О.В. прийняла участь у Всеукраїнському конкурсі «Вчитель року – 2014» і стала переможцем міського етапу в номінації «Директор школи», а також увійшла в десятку кращих директорів шкіл області.

На базі школи було проведене засідання методичної студії заступників директорів з навчально – виховної роботи «Методичний супровід зростання професійної майстерності педагогів» з теми «Методичний супровід творчої діяльності педагогічного колективу та учнів».

А педагоги: Хацько Т.М., Байда Н.В. є адміністраторами  віртуальної методичної лабораторії з математики, географії міського освітнього порталу. Мають відповідні сертифікати адміністраторів.

Методична активність педагогів Селидівської ЗОШ № 2

 

2013-2014

2014-2015

2015-2016

участь у вебінарах                                                         

2

7

11

виступи на методичних заходах школи, міста

12

12

14

участь в обласних методичних заходах

3

3

5

участь у Всеукраїнських заходах

-

1

3

публікації

6

8

8

призери міського етапу конкурсів «Учитель року», «Кращий працівник року»

1

-

-

5.2. Інноваційна діяльність закладу освіти, впровадження інноваційних  технологій у навчальний процес.

Для забезпечення можливості професійного зростання вчителів, їх самовираження, особистісного розвитку, формування наукового потенціалу педагогів у школі здійснюється робота щодо впровадження інновацій у навчально-виховний процес.

Інноваційна діяльність в школі спрямована на розв'язання власних педагогічних проблем, пов’язаних з проблемою школи.

Такі інноваційні педагогічні проекти впроваджуються в практичну діяльність:

 • «Мовленнєвий віночок» (розвиток мовлення учнів початкової школи) Жарновнікова Л.Т., учитель вищої категорії, учитель початкових класів;
 • «Пізнайко. Все цікаве помічай, божий дар свій розвивай» (формування у молодших школярів пізнавальної компетентності), Данілова В.І., учитель вищої категорії, старший учитель, учитель початкових класів;
 • «Опорні схеми і сигнали  у роботі з молодшими школярами», Чупріянова О.М., учитель вищої категорії, учитель-методист, учитель початкових класів;
 • Проект «Формування читацької компетеноності учнів», Роженко А.В., учитель вищої категорії, учитель-методист, учитель початкових класів;
 • «Словограй» (розвиток мовленнєвої компетентності молодших школярів), Локошко Л.А., учитель вищої категорії, учитель початкових класів;
 •  «Формування здоров’язбережувальної компетентності учнів на уроках біології», Перепилюк Н.Ф., учитель вищої категорії, учитель біології;
 • «Розвиток мовно-літературних здібностей учнів через  технологію критичного мислення», Холодна О.І., учитель вищої категорії, учитель російської мови та літератури;
 • «Розвиток самоосвітньої компетентності учнів на уроках хімії та біології», Савельєва О.В., учитель вищої категорії, учитель хімії та біології;
 • «Формування інформаційної компетентності учнів в основній та старшій школі», Манякіна Н.М., учитель вищої категорії, старший учитель, учитель історії.        

Позитивними результатами у методичній активності педагогів  можна вважати опублікування власних методичних розробок на педагогічних сайтах в Інтернеті та фахових журналах.

Велика роль у процесі професійного зростання вчителя належить самоосвіті. У системі роботи школи методичний кабінет є тим осередком, де сконцентровано передову педагогічну думку, створено умови для самоосвіти та самовдосконалення вчителів. Дієвою допомогою у процесі самоосвіти є дистанційні консультації для вчителів школи й округу (електронна пошта, соціальні мережі). Самоосвіта дає позитивні результати в тому разі, якщо вона здійснюється цілеспрямовано, планомірно і систематично. Тому ефективною формою підвищення рівня майстерності є робота вчителя над обраною проблемою. Ця робота допомагає педагогу знайти свій професійний почерк, поглибити теоретичні знання та практичні навички, стимулює творчий розвиток особистості педагога.

Педагоги школи  беруть участь у Всеукраїнських та регіональних науково-методичних заходах:

2014-2015

 •  Манякіна Н.М., вчитель історії, - учасниця Всеукраїнської конференції «Друга світова війна: людський вимір та уроки історії» (м. Житомир);
 • Холодна О.І., вчитель російської мови, учасниця обласної науково – практичній конференції «Психолого – педагогічний супровід розвитку та самореалізації інтелектуально обдарованої молоді: досвід, проблеми, перспективи»;

2015-2016

 • Манякіна Н.М. - учасниця 2-х Всеукраїнських науково-практичних конференцій вчителів історії «Використання ІКТ на уроках історії і права» (м. Суми), «Сучасні мультимедійні технології та їх використання в викладання суспільних дисциплін» (м. Дніпропетровськ);  
 • Манякіна Н.М.,Чупріянова О.М., Налескіна А.В., Дмитрієва Т.Л.- учасники регіональної науково-практичної конференції «Проектування індивідуальної траєкторії розвитку педагогів в умовах євроінтеграції»;
 • Локошко Л.А., - учасниця зональної педагогічної майстерні «Науково-методичний супровід розвитку особистості в освітньому просторі: якісна освіта та її психологічна підтримка»;
 • Налескіна А.В., презентувала книгу-панораму  на інтерактивній виставці «Педагогічні діалогові вікна»

VІ.  Наявність бібліотеки

Шкільна бібліотека – це  інформаційний центр школи, діяльність якого направлена на інформаційну підтримку навчально –виховного процесу.

Основними завданнями бібліотеки є:

 • своєчасне забезпечення учнів і педагогічного колективу навчальною, художньою та методичною літературою;
 • надання допомоги вчителям та учням у виборі літератури;
 • безпосередня участь у всіх заходах, присвячених відродженню української національної школи;
 • виховання  інформаційної культури, культури читання, формування уміння працювати з книгою, користуватись бібліотекою, її послугами, довідковим апаратом;
 • допомога в самоосвіті учнів та  педагогів, забезпечення їх необхідною літературою та інформацією;
 • виховання бережливого ставлення до шкільних підручників.
 • Уся робота шкільної бібліотеки ведеться відповідно до річного плану, виходячи з основних документів про школу та нормативно-правових документів, якими визначається діяльність бібліотеки.

  Наявна сумарна книга обліку підручників, яка відображає надходження книг, вибуття списаної літератури та підсумки надходжень. Інвентарна книга – документ, в якому фіксуються всі видання, що надходять до бібліотеки.

  Фонд бібліотеки розташований на стелажах і розставлений згідно з таблицями бібліографічно-бібліотечного каталогу, є книжкові роздільники, зроблені надписи на книжкових полицях. Для користувачів створені умови для користування фондом та його збереження.

  Підручниками забезпечені усі класи на 100% (окрім 9 класу) за рахунок російськомовних підручників у 10-11 класах.

  Забезпеченість підручниками учнів школи

\стор.3\