menu

 

Загальні відомості про навчальний заклад

Селидівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2 Селидівської міської ради Донецької області створена у 1951 році Селидівською міською радою, зареєстрована в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України 06.10.1994 р. за № 12761050001000098, свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи серія АОО № 192554, видане 06.10.1994р.

Форма власності:  комунальна організація (установа)

Юридична адреса: 85400, Донецька область, м. Селидове, вул. Маяковського, буд.39а, 7-42-78; e-mail selidovo-shckola2@meta.ua

Інформація про керівника навчального закладу:  

Корчагіна Оксана Валеріївна, вчитель історії, вчитель вищої кваліфікаційної  категорії, педагогічний стаж – 22 роки.

Мова навчання і виховання: українська

Установчі документи навчального закладу:

 • Статут Селидівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2 Селидівської міської ради Донецької області, затверджений Селидівською міською радою 17.08.2016 №7/11-438
 • Свідоцтво про атестацію №008426 видано відповідно до рішення УОН ОДА (наказ №15 від 18.01.2006)
 • Селидівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 2 Селидівської міської ради Донецької області, зареєстрована в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України 06.10.1994 р. за № 12761060010000098, свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи серія АОО № 192554, видане 06.10.1994р.

Режим роботи закладу: п’ятиденний робочий тиждень, уроки в 1-х класах по 35 хвилин, у 2-4 кл. – по 40 хвилин, у 5-11 кл. – по 45 хвилин, середня кількість уроків в день 6-8; організовано роботу факультативів, гуртків, індивідуальних занять.

Перелік приміщень навчального закладу:

Відповідно до рішення Селидівської міської ради від 17.08.2016 № 7/11-435 «Про затвердження переліку об’єктів комунальної власності територіальної громади міста Селидове» Селидівська ЗОШ №2 має триповерховий головний корпус (загальною площею 5349 м2), навчальні майстерні, в яких знаходяться класи для підготовки водіїв та столярна і слюсарна майстерні та учбові гаражі на 10 боксів. Згідно Державного акту на право постійного користування землею ІІ-ДН № 007350 від 25.10.1995 р. загальна площа земельної ділянки школи – 3,41га, на ній розташовані спортивна площадка, майданчик для початкового навчання водінню транспортних засобів категорії «В» (площею 10971,0 кв.м,)

В головному корпусі розташовано:

- навчальних кабінетів –  27

- кабінети адміністративного персоналу –  3

- учительська – 1

- приміщення обслуговуючого персоналу –  2

- спортивна зала –  2

- роздягальні – 2

- гардероб – 1

- актова зала – 1

- бібліотека – 1

- медичний кабінет – 1

- харчоблок –  1

- службові приміщення – 4

Забезпечення навчального закладу технічними і електронними засобами навчання.

Школа забезпечена комп`ютерною технікою. Функціонує один комп`ютерний клас, в якому розміщено 13 комп`ютерів, що підключені по локальній мережі до Інтернету. Використовується в навчально-виховному процесі 1 інтерактивний комплекс (комп`ютер, проектори, мультимедійна дошка), 2 проектори, 5 телевізорів, створено сайт школи.

Наповнюваність навчального закладу:

Загальна кількість класів – 26

Загальна кількість учнів – 696

Група подовженого дня – 30 вихованців

Кадрове забезпечення  навчального закладу:

Кількість працівників школи (всього) -  84, з них:

- адміністративний персонал – 4

- педагогічні працівники – 37 + 4 в соціальній відпустці

- педагоги за сумісництвом – 12

- педагог-організатор – 1

- практичний психолог – 1

- соціальний педагог – 1

- завідувач бібліотекою – 1

- обслуговуючий персонал – 2

- технічний персонал - 21

Вакансія – вчитель фізичної культури, плинність кадрів –  незначна

Якісний склад педагогів:    Вища категорія – 12 – 20 %

                                                Перша категорія – 16 – 27%

                                                         Друга категорія – 12 – 20%

                                                         Спеціаліст – 20 – 33%

Звання:      Учитель - методист – 3

 Старший вчитель  – 4

Проблема, над якою працював колектив школи:

«Від колективної та індивідуальної творчості до індивідуальної самореалізації та життєвого досвіду».

Профіль навчання: технологічний. Селидівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2 здійснює освітню діяльність пов’язану з наданням освітніх послуг, пов’язаних з одержанням професійної освіти на рівні кваліфікаційних вимог до професійно-технічного навчання за професіями оператор комп’ютерного набору, водій автотранспортних засобів (категорія «В») (Ліцензія МОН України серія АЕ № 458147 від 29.09.2013) та підготовкою водіїв (сертифікат МВС України про державну акредитацію закладу з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації водіїв серія ДДАІ № 000728 від 05.05.2011р.

За роки існування школи (1951-2016)

 • випущено 5173  учні;
 • нагороджені золотими медалями – 89 учнів;
 • нагороджені срібними медалями – 93 учня;

- Похвальними листами  та Похвальними грамотами – 468 учнів.

I. Відповідність документації вимогам законодавства

Ведення ділової документації в школі здійснюється у відповідності до Типової інструкції з діловодства у загальноосвітніх навчальних закладах усіх типів і форм власності, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 28.08.2013 № 1239.

У кабінеті директора зберігаються свідоцтво державної атестації, ліцензія про надання освітніх послуг професійної освіти, свідоцтво про акредитацію закладів, що здійснюють підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації водіїв, контрольно-візитаційна книга, план роботи на поточний навчальний рік; програма розвитку школи, документи про освіту, трудові книжки, колективний договір на 2013-2017 рр., правила внутрішнього розпорядку, технічний паспорт школи, ліцензійні та акредитаційні матеріали, Статут, книги:

- обліку педагогічних працівників,

- трудових книжок,

- обліку і видачі свідоцтв та атестатів,

- Похвальних листів, Похвальних грамот,

- протоколів Ради школи, нарад при директорові.

Відповідальна за ведення і зберігання документації директор школи - Корчагіна О.В.

У кабінеті заступників директора – книга обліку пропущених і замінених уроків, книга протоколів засідань педагогічної ради, матеріали державної підсумкової атестації  учнів, статистична звітність, розклад уроків, особові справи вчителів,  матеріали з охорони праці, акти інспектування. В сейфі зберігаються журнали: 1-11 класів; індивідуального навчання; роботи гуртків; факультативних, додаткових занять та консультацій; групи подовженого дня. Відповідальна за ведення і зберігання документації –  Оліферук О.В., заступник директора з навчально-виховної роботи.

В кабінеті секретаря – алфавітна книга, книга наказів, книга обліку руху учнів, журнали вхідного і вихідного листування, журнал обліку звернень та заяв громадян, особові справи учнів, учнівські квитки. Відповідальна за ведення і зберігання документації – Краснопер Н.Г., секретар.

У заступника директора школи з АГЧ – інвентарні списки основних засобів, книга складського обліку матеріалів, відомості про видачу витратних матеріалів, відомості оперативного обліку малоцінних та швидкозношувальних матеріалів, що знаходяться в експлуатації, акти інвентирізації. Відповідальна за ведення та зберігання документації та своєчасне подання звітності  – Фурдіяк Л.П., заступник директора школи з АГЧ.

У бібліотеці – книги обліку бібліотечного фонду. Відповідальна –   Дяченко Т.Г., завідуюча бібліотекою.

Документи ведуться українською мовою. Всі книги та журнали поаркушно пронумеровані і прошнуровані, підписані директором і скріплені печаткою.

Ділові папери, які надходять до закладу чи відправляються з нього, реєструються в журналах вхідного й вихідного листування.

Допущені виправлення в поточній діловій документації скріплюються підписом директора і печаткою.

Робоче місце секретаря оснащене комп’ютером, принтером, підключено до мережі Internet. Забезпечені належні умови для зберігання документації.

Селидівська ЗОШ №2 відноситься до установ-джерел формування НАФ, тому тісно співпрацює з архівним відділом міської ради. Щороку складається і затверджується номенклатура справ школи, згідно якої документи формуються і зберігаються в архіві школи, а документи постійного строку зберігання передаються на зберігання до міського архівного відділу. Відповідальною за діловодство і виконання робіт, пов’язаних із забезпеченням збереженості документів НАФ в школі, призначено секретаря  Краснопер Н.Г.

При веденні класних журналів вчителі-предметники і класні керівники керуються Інструкцією з ведення класного журналу 5-11 (12) класів загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженої наказом МОН від 03.06.2008 №496 та Інструкцією щодо заповнення Класного журналу для 1-4 класів загальноосвітніх навчальних закладів.

Адміністрацією здійснюється планування і контроль за веденням необхідної документації, складаються відповідні акти. Результати перевірок заслуховуються на нарадах при директорові.

ІІ. Створення умов для навчання дітей з особливими потребами,

в тому числі дітей – інвалідів

2.1. Організація індивідуального навчання

У роботі з організації індивідуального навчання Селидівська ЗОШ № 2  керується Положенням про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 12.01.2016 року № 8.

Кількість учнів, що займаються за індивідуальною формою навчання:

За діагностикою захворювань:

Навчаються за програмою:

Згідно пункту 4.2 розділу 4 "Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах" для організації індивідуального навчання надана така кількість годин:

1-4 кл. –     5 годин на тиждень на кожного учня; 

5-9 кл. –     8 годин на тиждень на кожного учня; 

10-12 кл. – 12 годин на тиждень на кожного учня.

Для учнів, які потребують корекції фізичного або розумового розвитку, відповідно наказу Міністерства освіти і науки України від 15.10.2004 року № 797  кількість годин індивідуального навчання і становить в :

1-4 кл. – 10 годин на тиждень на кожного учня; 

5-9 кл. – 14 годин на тиждень на кожного учня; 

10-12 кл. – 16 годин на тиждень на кожного учня.

2.2. Доцільність та результативність обраних методів та прийомів роботи з дітьми з особливими освітніми потребами.

Супровід дітей з особливими потребами вимагає створення спеціальних умов для навчання. Важливим завданням педагогів, практичного  психолога, соціального педагога є створення особливого емоційно-когнітивного настановлення щодо дітей даної категорії: перевага має віддаватись не жалю, а турботі, емпатійній, чуйній, тактовній взаємодії з ними, ставлення до таких дітей як до рівноправних членів колективу

При складанні календарних планів або індивідуальних програм розвитку педагоги враховують індивідуальні особливості учнів, їх можливості і потреби,  рівень сформованості пізнавальних процесів і дій, а саме:

• співвідношення рівня розумового розвитку дитини і вікової норми;

• рівень розвитку когнітивної сфери;

• особливості емоційно-вольової сфери;

• індивідуально-типологічні особливості;

• розумова працездатність та темп розумової діяльності.

У школі діє фокус – група «Педагогічна підтримка учнів з обмеженими можливостями». Педагоги – члени фокус групи спрямовують свою діяльність га вирішення мети:

 • розвиток традиційних і пошук нових високоефективних форм роботи з дітьми з обмеженими можливостями;
 • пошуку шляхів вирішення реальних завдань, розв’язання  педагогічних ситуацій, пов’язаних з навчанням дітей – інвалідів;
 • удосконалення методики застосування наочних посібників, технічних засобів навчання, дидактичних матеріалів;
 • забезпечення особистісно орієнтованої підготовки педагогів до діяльності, пов’язаної з дітьми з особливими потребами;

              та наступні задачі:

 • дослідження педагогічного досвіду у місті, області, Україні, інших країнах з даного питання;
 • вивчення та поширення досвіду вчителів школи щодо навчання дітей з обмеженими можливостями;
 • збір і узагальнення методичних матеріалів з даної проблеми.

У рамках діяльності фокус-групи створено Методологічну скарбничку «Прийоми і форми роботи з учнями, які мають особливі  освітні потреби». 

ІІІ. Забезпечення якості загальної середньої освіти

3.1. Порівняльний аналіз результатів зовнішнього та внутрішнього моніторингу результатів навчальних досягнень учнів

Наявність надійної інформації про стан і перспективи розвитку освітньої системи є об'єктивною необхідністю. Саме своєчасна інформація дає можливість  удосконалювати процес управління якістю освіти.

Мета моніторингу:

- забезпечення об'єктивного відображення стану якості освіти в школі;

- відстеження динаміки якості освіти  з базових предметів.

З 2013 по 2016 роки здійснювалися  моніторингові  дослідження з трьох базових дисциплін: української мови, математики, історії України в 9,11-х класах; української мови, математики – в 4 класах. Це відслідкування здійснювалось у 3 етапи: діагностичний, проміжний, підсумковий.

Результати, аналіз моніторингових контрольних робіт дозволяв учителям спланувати корекційну роботу з учнями, надати індивідуальні та групові консультації  в ході аналізу над помилками, скоординувати їхню  самоосвітню діяльність.

Після проведення підсумкового моніторингу здійснювалось узагальнення результатів:

Результати моніторингових досліджень учнів 4, 9, 11-х класів з української мови за 2013-2016 роки

Результати моніторингових досліджень учнів 4, 9, 11-х класів   з алгебри (математики) за 2013-2016 роки

Результати моніторингових досліджень учнів 4, 9, 11-х класів    з геометрії  за 2013-2016 роки

Результати моніторингових досліджень учнів 9, 11-х класів  з історії України за 2013-2016 роки

 

 За результатами моніторингових досліджень підготовлені рекомендації щодо корекційної роботи, усунення негативних факторів, планується подальша робота педколективу з питань формування компетентнісно-орієнтованого підходу в НВП.

Питання моніторингових досліджень аналізуються на МО вчителів, на засіданнях методичної ради школи.

 

3.2. Порівняння результатів незалежного оцінювання випускників 11-х класів із результатами їх навчальних досягнень

Предмет

Якість знань на ЗНО %

Якість знань за результатами річного оцінювання

2013-2014 навчальний рік

Українська мова та література

21

88

- 67

Математика

20

46

-26

Історія України

22

53

- 31

2014-2015 навчальний рік

Українська мова та література

32

47

- 15

Математика

 

36

 

Історія України

 

64

 

2015-2016- навчальний рік

Українська мова та література

22

52

- 30

Математика

32

64

-32

Історія України

5

53

- 48

         

 

У 2013-2014, 2015-2016 навчальних роках була значна різниця у показниках якості знань на ЗНО і річному оцінюванні (до 67%). Серед причин  визначено неякісну підготовку до тестової форми контролю, недостатню психологічну  підготовку до ЗНО, несвідомий вибір предметів,  несформовану мотивацію. Було оптимізовано навчальний план, організовано спеціальні заняття з психологом, велась постійна роз’яснювальна робота з випускниками та їх батьками, впроваджувались форми контролю знань, аналогічні зі ЗНО.

 

Результати зовнішнього незалежного оцінювання випускників 11-х класів та результати їх навчальних досягнень за 2013-2015 роки

Українська мова

Математика

Історія України

Прослідковується тенденція зниження якості складання ЗНО у порівнянні з річними оцінками з української мови, математики, історії України, що свідчить про низьку підготовку учнів до тестування, не завжди об'єктивне оцінювання  вчителями-предметниками навчальних досягнень школярів. 

 

3.3. Відсоток учнів, які нагороджені за успіхи в навчанні золотими та срібними медалями, похвальними листами та грамотами

Відповідно  до Положення про похвальний лист «За високі досігнення у навчанні» та похвальну грамоту «За особливі досягнення у вивчення окремих предметів», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 11 грудня 2000 року № 579 зі змінами, Положення про золоту медаль «За високі досягнення у навчанні» та срібну медаль «За досягнення у навчанні», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України 17.03.2015 № 306, на підставі рішення педагогічної ради учні 2-8 та 10 класів нагороджуються Похвальними листами, випускникам 9-х класів видається свідоцтво з відзнакою, випускники 11-х класів нагороджуються золотими медалями «За високі досягнення у навчанні» та срібними медалями «За досягнення у навчанні»:

 

2013-2014

2014-2015

2015-2016

Срібна медаль

-

-

2

Золота медаль

-

1

1

Всього

-

1

3

Свідоцтво з відзнакою

2

2

2

Похвальні листи

38

43

45

 

3.4. Результативність участі у всеукраїнських, обласних  олімпіадах, конкурсах, турнірах

Робота з обдарованими дітьми – один з пріоритетних напрямків освітнього процесу. Основна мета – сприяти розвитку природних здібностей, самореалізації та самопізнання обдарованих учнів.

Результати участі учнів школи в міських предметних олімпіадах

 

Організовано участь учнів школи в різноманітних конкурсах, регіональних, всеукраїнських  науково-практичних конференціях:

2013-2014 навчальний рік:

 • Кухарська Анастасія, учениця 11 класу, стала переможцем міського етапу Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості «Об’єднаймося ж, брати мої» в номінації «Історія України і державотворення» (керівник Манякіна Н.М.);
 • Жарновнікова Таїсія (учениця 10 кл.) стала переможцем міського етапу й призером обласного етапу конкурсу учнівських проектів з російської мови та літератури, світової літератури «Творча юнь Донбасу» в номінації «Летять журавлі»  (керівник Холодна О.І.);
 • Повзло Олександра (учениця 10 кл.) стала переможцем міського етапу конкурсу учнівських проектів з російської мови та літератури, світової літератури «Творча юнь Донбасу» в номінації «Лоція юного філолога» (керівник Холодна О.І.).

2014-2015 н.р.

-  Мєтік Соф’я - обласна конференція учнівської молоді «Друга світова війна: людський вимір та уроки історії» (м. Покровськ, керівник  Манякіна Н.М.);  Бережна Валерія*- обласна конференція учнівської молоді «Друга світова війна: людський вимір та уроки історії» (м. Покровськ, керівник   Стулішенко Г.С.);

2015-2016 н.р.

-  Потапова Альона (керівник Манякіна Н.М.) – учасниця відкритої обласної краєзнавчої конференції учнівської молоді «Зі стародавності в ХХІ століття» (м. Слов’янськ);

- Нестеренко Анастасія – учасниця Всеукраїнської  інтернет - олімпіади з математики, за результатами якої отримала запрошення на навчання (керівник Дмитрієва Т.Л.)

Учениця 3-Б класу Демченко Марія (учитель Локошко Л.А.) посіла І місце у міському етапі і прийняла участь у обласному етапі Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика.

Учениця 11 – А класу Потапова  А. стала учасницею обласної краєзнавчої конференції учнівської молоді «Зі стародавності у ХХІ століття» (керівник вчитель історії Манякіна Н.М.).

Учні школи під керівництвом  вчителя Холодної О.І. прийняли участь в Інтернет  - конкурсі «Створи шедевр - 2016». На конкурс були надіслані роботи:

Дмитрієва А.В. (7 – А клас). Медіаконтент юного словесника: відеоколажі, присвячені героям війни, АТО;

Нестеренко А. А. (11 – А клас) Медіаконтент юного словесника: відео колаж «Світова література і інженерна справа»;

Шульгіна К.О. (11 клас),  Трошин О.В. (11 клас), Свайкіна К.О (9 клас). Літературна кав’ярня: поетична збірка.

Усі три роботи на міському рівні зайняли перші місця і були розміщені на сайті для участі в обласному турі.  Нестеренко А. і Дмитрієва А отримали дипломи  відповідно ІІ і ІІІ ступенів обласного туру конкурсу.

Крім того, учні школи – активні учасники Міжнародних та Всеукраїнських інтерактивних конкурсів.

В інтерактивному Міжнародному конкурсі «Колосок» (керівник Байда Н.В.) взяли участь 44 учні (сертифікат «Золотий колосок» 36 учнів, «Срібний колосок» 8учнів), у квітні – 46 учнів. У Міжнародному конкурсі «Геліантус» (керівник Савєльєва О.В.) учасниками стали учні 9-х класів. Із 19 учасників Міжнародному конкурсу «Бебрас» (керівник  Хацько Т.М.) учні показали 1- відмінний результат, 9 – добрий.

\стор.2\