menu

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО ПРЕДМЕТНІ КАФЕДРИ ВЧИТЕЛІВ

1. Загальні положення

1.1. Це положення регламентує діяльність кафедри загальноосвітнього навчального закладу.

1.2. Методичне об'єднання є структурним підрозділом методичної служби навчального закладу, що здійснює проведення навчально – виховної, методичної, дослідно – експериментальної й позакласної роботи з одним або кількома спорідненими навчальними предметами.

1.3. Кафедри – це добровільне об'єднання вчителів, створене з метою забезпечення ефективності роботи кожного вчителя, їх творчого розвитку, пропаганди нових педагогічних ідей.

1.4. Кафедри здійснюють навчально-методичне забезпечення середньої освіти та позакласну діяльність з предмета, організовують вдосконалення відповідної фахової освіти і кваліфікації педагогічних працівників навчального закладу згідно з рівнями, визначеними законодавством.

1.5. Кафедри у своїй діяльності дотримується Конвенція ООН про права дитини, керується Конституцією України, Указами Президента України, рішеннями Уряду України, органів управління освітою всіх рівнів, а також Статутом та локальними правовими актами школи, наказами й розпорядженнями директора навчального закладу.

1.6. Навчально-виховну, методичну й дослідно-експериментальну роботу кафедри здійснюють на основі цього положення, наказів і директиві Міністерства освіти і науки України щодо питань внутрішнього розпорядку, керуючись правилами й нормами охорони праці, техніки безпеки, Статутом навчального закладу, правилами внутрішнього трудового розпорядку, трудовими договорами (контрактами).

 

2. Структура кафедри

2.1. Структура кафедри включає творчі групи вчителів.

2.2. Підрозділами кафедри є творчі групи вчителів.

2.3. Кафедра створюється, якщо в школі троє або більше вчителів однієї спеціальності (історії або правознавства) або з однієї освітньої галузі. До складу кафедри можуть входити вчителі суміжних дисциплін. За відсутність в школі належної кількості даних вчителів створюється між предметне (циклове) методичне об'єднання вчителів.

2.4. Кількість кафедр та їх склад визначаються, виходячи з необхідності комплексного рішення поставлених перед навчальним закладом завдань, і встановлюються наказом директора даного освітнього закладу.

2.5. Кафедра створюється, реорганізується й ліквідується директором школи за поданням заступника директора з методичної роботи (заступника директора з НВР).

2.6. Керує кафедрою керівник кафедри, яка (який) обирається терміном на два роки на загальних зборах кафедри з відповідної галузі знань із числа педагогічних працівників навчального закладу із відповідною фаховою освітою, яким за результатами атестації встановлена перша або вища кваліфікаційна категорія за наявності стажу роботи за фахом не менше 5 років.

2.7. Функціональні обов’язки керівника кафедри і план роботи кафедри розробляються відповідно до цього Положення з урахуванням типу закладу та завдань навчально-виховного процесу, затверджуються директором навчального закладу.

2.8. Кафедра та його керівник підзвітні у своїй роботі загальношкільній методичній раді, адміністрації навчального закладу.

2.9. Кафедра може бути заохочена (відзначена) за досягнення високих результатів у роботі з учнями. Форми та види заохочення регулюються законодавством України.

 

3. Зміст і напрямки роботи кафедри вчителів

    Зміст і напрямки кафедри включають такі види діяльності:

3.1. Аналіз якості освітньо-кваліфікаційного забезпечення навчально-виховного процесу педагогічними кадрами.

3.2. Навчально-методичне консультування педагогічних кадрів навчального закладу.

3.3. Організація безперервного удосконалення фахової освіти та кваліфікації педагогічних кадрів.

3.4. Розробка, апробація та впровадження новітніх освітніх технологій та систем, перспективного педагогічного досвіду, поліпшення на цій основі організації методичної роботи в школі.

3.5. Організація діяльності наукового товариства учнів у закладі освіти; підготовка та проведення олімпіад з базових дисциплін, конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт, турнірів юних науковців тощо.

3.6. Проведення системи заходів, спрямованих на розвиток творчого потенціалу педагогів, вивчення й узагальнення їх перспективного педагогічного досвіду та його впровадження, залучення кращих із них до конкурсів професійної, навчально-методичної та науково-дослідницької роботи.

З цією метою:

Заступник директора з навчально-виховної роботи:

3.6.1. Здійснює загальне керівництво діяльністю працівників.

3.6.2. Звітує перед відповідним міським методичним кабінетом.

3.6.3. Здійснює експертну оцінку якості та результативності навчально-виховної роботи педагогічних працівників відповідно до державних освітніх та освітньо-кваліфікаційних стандартів.

3.6.4. Координує методичну діяльність навчального закладу з міським методичним кабінетом, Донецьким облІППО (удосконалення вчителів), іншими навчальними закладами міста).

3.6.5. Організовує та проводить представницькі педагогічні заходи: педагогічні виставки, творчі звіти вчителів, конкурси, науково-практичні конференції, педагогічні читання тощо.

3.6.6. Організовує розробку, апробацію і поширення навчально – методичних матеріалів.

3.6.7. Систематично вивчає умови навчання та розвитку вихованців навчального закладу та рівень знань, умінь і навичок учнів відповідно до державних освітніх стандартів.

3.6.8. Здійснює керівництво роботою з обдарованими дітьми.

3.6.9. Бере участь у підготовці навчальних матеріалів та проведення (шкільного) етапу олімпіад з базових дисциплін.

3.6.10. Здійснює керівництво підготовкою команди навчального закладу для участі у подальших етапах олімпіад з базових дисциплін.

3.6.11. Вивчає стан та результати викладання предметів відповідного циклу, компонентів навчального плану та спеціальних дисциплін.

3.6.12. Аналізує умови забезпечення психофізичного здоров’я учнів, стан викладання предметів, готує рекомендації щодо приведення їх у відповідальність до державних стандартів освіти.

3.6.13. Працює над створенням умов для безперервного вдосконалення фахової освіти і кваліфікації педагогічних працівників, підвищення їх педагогічної компетенції.

3.6.14. Координує роботу відповідальних кафедр.

3.6.15. Здійснює аналітичну діяльність організації навчально-виховного процесу, позакласної та методичної роботи в закладі освіти.

3.6.16. Призначає наставників до молодих та малодосвідчених вчителів та координує їх роботу.

3.6.17. Відповідає за атестаціє педагогічних працівників кафедр, готує відповідні документи, відвідує уроки та позакласні заходи з метою вивчення досвіду роботи вчителя, що атестується поточного навчального року.

3.6.18. Готує та подає експертні матеріали для прийняття відповідних рішень з питань кадрового забезпечення закладу освіти, підвищення кваліфікації та змісту атестації педагогічних працівників на підставі фахових висновків, відповідних дипломів, кваліфікаційних посвідчень.

3.6.19. Готує накази та розпорядження щодо основної навчальної діяльності закладу освіти відповідно до своїх повноважень, організовує контроль за їх виконанням.

 

4. Голова кафедри

4.1. Планує роботу кафедри на поточний навчальний рік.

4.2. Розподіляє методичні теми педагогічних працівників на поточний навчальний рік та організовує педагогічні читання на засіданнях кафедри.

4.3. Визначає функціональні обов’язки і ступінь відповідальності членів кафедри за їх виконання.

4.4. Відповідає за ведення документації кафедри (плани роботи, протоколи засідань, тексти виступів, розробки уроків, тощо).

4.5. Вивчає та аналізує роботу кафедри.

4.6.Збирає зразки кращих письмових робіт, виконаних учнями навчального закладу.

4.7. Спрямовує свою роботу на виявлення, апробацію та впровадження в практику навчального закладу перспективного педагогічного досвіду, новинок навчально-методичної літератури, новітніх освітніх технологій та досягнень сучасної науки.

4.8. Спонукає вчителів для роботи з обдарованими дітьми.

4.9. Організовує підготовку і проведення І (шкільного) етапу олімпіад з базових дисциплін, та здійснює аналіз результатів

4.10. Разом із заступником директора з навчально-виховної роботи готує навчальні матеріали для проведення зрізів знань за різним робочим планом навчального закладу.

4.11. Разом із заступником директора з навчально-виховної роботи складає план проведення предметного тижня, призначає відповідальних та стежить за його виконанням.

4.12. Звітує про роботу кафедри методичній раді (або на засідання педагогічної ради школи).

 

5. Організація діяльності кафедр

5.1. Робота кафедри проводиться відповідно до плану роботи на поточний навчальний рік. План укладається керівником кафедри, розглядається на методичній раді навчального закладу й затверджується директором.

5.2. Засідання кафедр проводяться п’ять-шість разів упродовж навчального року. Не рідше 1 разу на чверть.

5.3. За кожним обговорю вальним на засіданні питанням ухвалюються рекомендації, які фіксуються в протоколі.

5.4. Під час розгляду питань, що стосуються тематики або інтересів інших методичних об’єднань, на засіданні бажано запрошувати їхніх керівників (учителів).

 

6. Права кафедр

Кафедра має право:

6.1. Готувати пропозиції й рекомендувати вчителів на підвищення кваліфікаційної категорії.

6.2. Висувати пропозиції щодо поліпшення навчального процесу в школі.

6.3. Порушувати питання про публікацію передового педагогічного досвіду, накопиченого кафедрою.

6.4. Порушувати питання перед адміністрацією навчального закладу про заохочення вчителів кафедри за активну участь в експериментальній діяльності.

6.5. Звертатись за консультаціями із проблем навчальної діяльності й виховання до заступників директора навчального закладу.

6.6. Вносити пропозиції щодо організації й змісту атестації вчителів.

6.7. Висувати від кафедри вчителів для участі в конкурсах фахової майстерності.

 

7. Контроль за діяльністю кафедр

Контроль за діяльністю кафедр здійснюється директором навчального закладу, його заступниками з методичної й навчально-виховної роботи відповідно до планів методичної роботи школи й внутрішньо шкільного контролю, затверджу вальними директором загальноосвітньої школи.