menu

Положення

про класи (групи) профільного навчання

Загальні положення

Дійсне положення розроблено у відповідності до:

 • Законів «Про освіту», «Про загальну середню освіту»;
 • Концепції профільного навчання;
 • Типового положення про загальноосвітній навчальний заклад, затверджене постановоюКабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 року №778;
 • Положень про державну підсумкову атестацію;
 • Державної національної програми «Освіта: Україна ХХІ століття», затв. Указом Президента України, (к.:райдуга, 1994);
 • Закону України «Про освіту», зі змінами та доповненнями від 23.03.1996 р.
  1. Профільне навчання спрямоване на задоволення освітніх потреб і розвиток здібностей учнів, які орієнтовані на продовження освіти.
  2. Профільне навчання реалізується:
 • через програми, які вивчаються з метою завершення базової загальноосвітньої підготовки учнів;
 • програми підвищеного рівня, які визначають спрямованість кожного конкретного профілю навчання;
 • елективні курси;
 • програми додаткової освіти, взаємопов’язані з навчальними програмами;
 • програми, які забезпечують підготовку учнів в системі галузей знань з вибраного профілю/професії.
  1. Профільне навчання організовується в профільних класах (групах). До профільних класів (груп) відносяться 10-11 класи загальноосвітнього закладу освіти, що реалізовують ряд предметів типового навчального плану за вибраним напрямом на профільному рівні.
  2. Відкриття профільних класів і ведення освітньої  діяльності в профільних класах здійснюється на підставі рішення сесії міської ради (або органів виконавчої влади та місцеве самоврядування).
  3. Адміністрація загальноосвітнього закладу зобов’язана до 1 березня попереднього року довести до відома широкої громадськості  інформацію ( і забезпечити її доступність) про напрямки професійної підготовки.
  4. Порядок прийому учнів.
   1. Прийом тих, хто буде навчатися у профільних класах (групах), проводиться за заявами-угодами батьків (законних представників) незалежно від їх місця проживання.
   2. Порядок комплектування класів (груп) профільного навчання встановлюється ЗНЗ, узгоджується її засновником і відділом освіти.
   3. До профільного класу приймаються випускники 9-х класів, які успішно пройшли в установленому порядку ДПА.
   4. У випадку якщо кількість поданих заяв перевищує кількість місць у профільному класі (групі), прийом випускників 9-х класів здійснюється на підставі індивідуальної накопичувальної оцінки випускника (середній бал свідоцтва).
   5. Переважним правом вступу в профільні класи користуються випускники 9-х класів, які мають вищу індивідуальну накопичувальну оцінку випускника (середній бал свідоцтва).
   6. Для зарахування в клас (групу) «Автосправа» вік учня після закінчення терміну навчання – не менше 17 років, з віковим обмеженням використання посвідчення водія з 18 років.
   7. Для зарахування в 10 профільний клас (групу) випускники 9-х класів або їх батьки (законні представники) представляють до загальної установи:
 • заяву-угоду (зразок додається) про прийом на ім’я директора загальноосвітнього навчального закладу;
 • свідоцтво про основну загальну освіту;
 • документи, підтверджуючі рейтинг освітніх досягнень випускника (порт фоліо);
 • особову справу;
 • медичну довідку.
  1. Комплектування профільних класів (груп) завершується 31 серпня поточного року.
  2. Усіх учнів, зарахованих до профільних класів (груп) , і їх батьків (законних представників) загальноосвітня установа зобов’язана ознайомити із Статутом ЗНЗ, ліцензією (ліцензіями) на право ведення освітньої діяльності й іншими документами, регламентуючими діяльність установи.

 

Зміст і організація освітнього процесу в загальноосвітньому навчальному закладі з класами профільного навчання.

 

 1. Профільна підготовка учнів реалізується на підставі робочого начального плану для професійно-технічного навчання кваліфікаційних робітників на базі базової середньої освіти за професіями

41.12 – оператор комп’ютерного набору кваліфікація: ІІ категорії

83.22 – водій автотранспортних засобів категорії Б  та його інтеграцією в робочий навчальний план для профільного навчання на ІІІ ступені ЗНЗ

  

 1. Профіль, що реалізується, зазначається в навчальну плану школи. Навантаження учнів не повинно перевищувати максимального обсягу навчального навантаження, визначеного базовим навчальним планом, виходячи з профілю навчання, що реалізується.
 2. При складанні розкладу й організації навчальної діяльності учнів слід виходити із санітарно-гігієнічних вимог до організації навчального процесу. Розклад занять може передбачати спарені уроки, що дає можливість використовувати вишівські форми навчання (лекції, семінари) і тим самим готувати майбутніх абітурієнтів до навчання у вищій школі.
 3. Термін навчання для учнів, які здобувають професійно-технічне навчання та повну середню освіту – 2 роки. За учнями профільних класів (груп) в 10 класі зберігається право вільного переходу в класи (групи) іншого профілю про наявності вільних місць та підвищені індивідуальної накопичувальної оцінки. Учні, які мають за підсумками півріччя одну незадовільну відмітку з профільного предмету, 2 і більш незадовільні відмітки з предметів навчального плану загальноосвітньої установи та систематичні пропуски (20% та більше навчального часу), на підставі рішення педагогічної ради переводяться в інший клас (групу) або не допускаються до кваліфікаційних іспитів.
 4. Професійно-технічне навчання учнів може здійснюватись, як українською, так і російською мовами.
 5. Виробниче навчання проводиться у відповідності до програми професійно-практичної підготовки. Перелік навчально-виробничих робіт з професії розробляється майстром виробничого навчання і визначає завдання, що виконують учні на заняттях виробничого навчання.

Після завершення навчання кожний учень повинен уміти самостійно виконувати всі роботи, передбачені освітньо-кваліфікаційною характеристикою, технологічними умовами і нормами, встановленими у відповідній галузі.

До самостійного виконання робіт учні допускаються лише після навчання і перевірки знань з охорони праці.

Кваліфікаційна пробна робота проводиться за рахунок часу, відведеного на професійно-практичну підготовку. Перелік кваліфікаційних пробних робіт розробляється відповідно до вимог освітньо-кваліфікаційних характеристик.

Критерії кваліфікаційної атестації випускників визначаються 12-ти бальною шкалою оцінювання навчальних досягнень учнів, слухачів. Присвоєння освітньо-кваліфікаційного рівня «кваліфікований робітник» відповідної категорії можливе за умови отримання учнем не менше чотирьох балів за критеріями кваліфікаційної атестації.

Особі, яка опанувала курс професійно-технічного навчання в МНВК і успішно пройшла кваліфікаційну атестацію, присвоюється освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» з набутої професії відповідної категорії та видається свідоцтво про присвоєння робітничої кваліфікації, зразок якого затверджено Кабінетом Міністрів України.